ponedjeljak, 9. siječnja 2012.

Niža rasa za katoličke svečenike - The lower races of Catholic priests

Ovih dana osjetio sam koliko katolički svečenici i redovnici drže do sebe i svog ugleda.
Ja kao osoba ne pripadam toj klasi i oni ne žele komunicirat s menom. Osječam se kao osoba druge vrste.
Naravno da je davno kada sam im trebao i kada nisam bio bolestan redovno su kontaktirali s menom.
Danas se oni drže visoko i kao da ne žele imat bilo kakvu kominikaciju s menom, osobom druge vrste i staleža.
Ja za njih ne postojim mada su mediji puni negativnih stvari koje se za njih piše.
Do kada to ide, ne znam ali znam da nisam jedini i da to mnogima rade.
Katolička crkva u Hrvatskoj jako puno toga stavlja pod tepih i jako puno toga prešučuje.
Najnovije je izbacivanje svečenika iz svojih redova jer je ušao u parlament dok drugi pedofil je dobio premještaj u drugu župu.
Dovoljno.

These days, I felt as Catholic priests and monks keep to themselves and their reputation.
I am as a person does not belong to this class and they want to communicate with me. I feel like other people.
Of course that was long ago when I needed them when I was sick regularly have contact with me.
Today they are kept high, and as you do not want to have any kominikaciju with me, someone of a different type and class.
I do not exist for them, although the media are full of negative things to them writes.
Do you go to, I do not know but I know that I'm not alone and that many sites do.
The Catholic Church in Croatia has a lot to put under the carpet and so much unsaid.
The latest is the eject priests from its ranks since he entered the Parliament while other pedophile got a transfer to another parish.
It is enough.

Nema komentara: