petak, 13. srpnja 2012.

Jedan otok, dva mjesta i brod - One island, two of the ship - Une île, deux du navire - Eine Insel, zwei von dem Schiff

Danas Vam predstavljam otok sa bogatom kulturnom baštinom.
Zove se Prvić.
Na otoku su dva mjesta koja se zovu Prvić Šepurina i Prvić Luka.
Brod svaki dan nekoliko puta dnevno plovi iz Vodica i Šibenika.
Večina stanovnika vezana je za Vodice koji su najbliži dio kopna i Šibeniku koji je sjedište županije.
Kada je loše vrijeme i kada brod ne plovi život na ovom otoku je dosta živ.
Otok sa posebnim šarmom i energijom.
Svakako ga treba obići.


Heute stelle ich euch die Insel mit einem reichen kulturellen Erbe. 
Es heißt Prvic. 
Auf der Insel gibt es zwei Orte mit dem Namen Prvić Šepurina und Prvić Luke. 
Das Boot jeden Tag mehrmals täglich fahren von Vodice und Sibenik. 
Die meisten Bewohner wird in Verbindung mit Vodice, welche sind das nächstgelegene Teil des Landes wurde und welche die Kreisstadt. 
Wenn das Wetter schlecht ist und wenn das Schiff nicht segeln bedeutet Leben auf dieser Insel ist ziemlich lebendig. 
Insel mit besonderem Charme und Energie. 
Achten Sie darauf, es zu besuchen.


Today I present you the island with a rich cultural heritage. 
It is called Prvic. 
On the island there are two places called Prvic Sepurina and Prvić Luke. 
The boat every day several times a day sail from Vodice and Sibenik. 
Most of the residents is related to Vodice which are the closest part of the land and which became the county seat. 
When the weather is bad and if the ship does not sail life on this island is quite alive. 
Island with a special charm and energy. 
Be sure to visit it.

Aujourd'hui je vous présente l'île avec un riche patrimoine culturel. 
Il est appelé Prvic. 
Sur l'île il ya deux endroits appelés Prvic Sepurina et Prvić Luc. 
Le bateau tous les jours plusieurs fois par jour à partir de voiles Vodice et Sibenik. 
La plupart des résidents est liée à Vodice, qui sont la partie la plus proche de la terre et qui est devenu le siège du comté. 
Lorsque la météo est mauvaise et si le navire ne navigue pas la vie sur cette île est bien vivante. 
Island avec un charme particulier et de l'énergie. 
Assurez-vous de le visiter.

četvrtak, 12. srpnja 2012.

Mali otok za pravi odmor - Small island for a vacation

Danas Vas vodim na otok koji je od obale udaljen tri minute plovidbe i do kojeg se dolazi samo brodom.
Ovaj otok poznat je po spužvama.
Otok se zove Krapanj.
Nalazi se blizu Šibenika.
Na otoku postoji hotel iz kojeg se može na obližnje lokalitete koji su bogate spužvama.
Otok je bez prometa sa nekoliko dvije trgovine, restorana i jedan je od malih otoka sa jako puno stanovnika.

Today we take you on an island off the coast away three minutes of navigation and which is accessed by boat only. 
This island is known for sponges. 
The island is called Krapanj. 
It is located near Sibenik. 
The island has a hotel, from which it can be to nearby sites that are rich in sponges. 
The island has no traffic with a couple of two shops, restaurants and one of the small island with a lot of people.

Heute nehmen wir Sie auf einer Insel vor der Küste weg 3 Minuten von Navigations-und die mit dem Boot nur zugegriffen wird. 
Diese Insel ist bekannt für Schwämme bekannt. 
Die Insel heißt Krapanj. 
Es liegt in der Nähe von Sibenik entfernt. 
Die Insel verfügt über ein Hotel, von dem es zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten, die reich an Schwämmen sind sein kann. 
Die Insel hat keinen Verkehr mit ein paar von zwei Geschäften, Restaurants und einer der kleinen Insel mit einer Menge Leute.

 Aujourd'hui nous vous emmenons sur une île au large de la côte de là trois minutes de la navigation et qui est accessible uniquement par bateau. 
Cette île est connue pour les éponges. 
L'île est appelée Krapanj. 
Il est situé près de Sibenik. 
L'île possède un hôtel, à partir de laquelle il peut être à des sites à proximité qui sont riches en éponges. 
L'île n'a pas de trafic avec un couple de deux boutiques, des restaurants et un de la petite île avec un grand nombre de personnes.

utorak, 10. srpnja 2012.

Otok sa samo dva stanovnika - Island with only two residents

Danas Vas vodim na otok koji je nekad imao i preko 200 stanovnika. Danas samo dva i to jedan bračni par.
Otok se zove Male Srakane.
Da obližnjim večim otokom Lošinjem povezan je nekoliko puta tjedno brodskom linijom.
Na otoku nema ništa, ali ima predivnih uvala.
Zamisli da ste sami na otoku, bez prometa, galame i svega što ide uz urbani turizam.
Otok Male Srakane su biser Hrvatske.
Priroda je tamo čarobna.
Svakako ga obić ako se može.

Today we take you on an island that it once had over 200 people. Today, only two and one married couple. 
The island is called Little Srakane. 
In the nearby larger island of Losinj are connected a few times a week by ship. 
The island is nothing but a beautiful bay. 
Imagine that you are alone on an island, no traffic, noise and all that goes with urban tourism. 
Small Island Srakane the pearl of Croatian. 
Nature's magic there. 
Be sure to visit if you can.

Heute nehmen wir Sie auf einer Insel, die es einst hatte über 200 Mitarbeiter. Heute, nur zwei und ein Ehepaar. 
Die Insel ist mit dem Namen Little Srakane. 
In der nahe gelegenen größeren Insel Losinj sind ein paar Mal in der Woche mit dem Schiff verbunden ist. 
Die Insel ist nichts als eine schöne Bucht. 
Stell dir vor, du allein bist auf einer Insel, ohne Verkehr, Lärm und alle, die mit städtischen Tourismus geht. 
Small Island Srakane die Perle der kroatischen. 
Die Magie der Natur gibt. 
Seien Sie sicher zu besuchen, wenn du kannst.

ponedjeljak, 9. srpnja 2012.

Raj bez prometa - Paradise without the traffic

Za predstavljanje prvog otoka za odmor bila je jako teška odluka. Naravno da ću Vas upoznat sa svim biserima koje treba obići u Hrvatskoj.
Prvi otok koji preporučam je za mlade.
To je otok Silba.
Silba je otok u Jadranskom moru, na hrvatskom dijelu Jadrana. Nalazi se zapadno od Zadra i naziva se stoga još "vratima Dalmacije". Pruža se u pravcu sjever-sjeverozapad - jug-jugoistok. Na najužem dijelu otoka, negdje na polovici je širok samo 700 m. Ima oblik bata, kojem je šira strana na sjeveru. Od naselja, na otoku se nalazi mjesto Silba.
Otok okružuju Silbanski kanal (zapad) i Olibski kanal (istok). Susjedni otoci su Premuda (jugozapadno) i Olib (istok) te Premuda i otočić Greben.

Ime je dobio po rimskom nazivu šume - Silva, budući da je Silba drugi najšumoviti otok u Hrvatskoj.

Najviši vrh: Varh, 83 m
Najsjevernija točka: rt Samotvorac
Najzapadnija točka: rt Borci
Najjužnija točka: Južni arat
Najistočnija točka: Arat

Povijest
Naseljen je još u ilirsko doba. Postoje tragovi iz rimskog doba, kao što su nalazi novca, brodoloma i sarkofaga. Naseljen od strane Hrvata u 8. stoljeću. Također se Silba spominje od strane Konstantina Porifirogeneta. U 19. stoljeću je pod austrijskom upravom.

Silba je svaki dan povezana brzobrodskom i trajektnom vezom sa Zadar.
Nekoliko puta tjedno moguće je doći i sa Velog Lošnja.

For the presentation of the first island vacation was very tough decision. Of course I will introduce you to all the gems to visit in Croatia.
The first island that I recommend it for young people.
It is an island Silba.
Silba is an island in the Adriatic on the Croatian Adriatic. It is located west of Zadar and is therefore called the "door of Dalmatia." It extends north-northwest - south-southeast. At the narrowest part of the island, somewhere in the middle is only 700 meters wide has the form of baths, which is wider on the north side. From villages on the island of Silba.
The island is surrounded SILBA Channel (west) and Olibski Channel (East). Neighboring islands are Premuda (southwest) and Olib (east) and Premuda and Reef island.

Named after the Roman name of the forest - Silva, since the second Silba najšumoviti island in Croatia.

Highest point: Varh, 83 m
The northernmost point: Cape Samotvorac
The westernmost point: Cape Fighters
Southernmost Point: South Arat
Easternmost point: Arat

History
Inhabited as early as the Illyrian times. There are traces of Roman origin, such as the coins, shipwreck, and sarcophagi. Inhabited by Croats in the 8th century. Also Silba mentioned by Constantine Porifirogeneta. In the 19th century, under Austrian rule.

Silba every day is associated fast boat and ferry to Zadar.
Several times a week can be reached with Velo Lošnja.

Hrvatski otoci - Croatian islands

Hrvatska ima jako razvedenu obalu koja je predivna. Po podacima broj otoka, otočića, hridi i grebena Republike Hrvatske je 1244. Od toga je 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi i grebena.
Svaki otok, hrid ili greben je prića za sebe i svako treba posjetit.
Skoro svaki otok je dostupan brodskom ili trajektnom linijom. Do nekih se može i preko mosta.
Ako tražiš pravi odmor u ovim ljetnim vremenima na ovom blogu predstavit ću neke otoke na kojima sam osobno bio i koji su raj za odmor. Na nekima nema prometa nego se vozilo ostavlja na kopnu i onda se brodom dolazi do tih otoka.

Croatia has a very indented coastline that is beautiful. According to data of the number of islands, islets and reefs of the Croatian 1244th Of these, 78 islands, 524 islands and 642 islets and reefs.
Any island, rock or reef a story for yourself and everyone should visit.
Almost every island is accessible by ferry or boat. So some may be over the bridge.
If you are looking for a vacation in the summer time on this blog I will present some of the islands on which I was personally and that vacation paradise. For some, there is no traffic, but the vehicle leaves the ground and then the boat came to these islands.